Masz konto? Zaloguj się

Regulamin SwingHub.pl

1. Definicje

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem SwingHub.pl
Właściciel - Administratorem portalu jest Radosław Kaczmarski Kulik 7a Siedliszcze 22-130(kontakt@SwingHub.pl)
Administrator - osobą zarządzającą serwisem jest Administrator, (kontakt@SwingHub.pl)
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu
Rejestracja - proces dodania do bazy danych serwisu informacji dobrowolnie podanych przez Użytkownika - w szczególności adresu email, adresu IP (pobieranego automatycznie), miejsca zamieszkania, daty urodzenia - skutkujący utworzeniem Konta o unikalnej nazwie (wybranej samodzielnie), chronionego hasłem.
Usługa - każde świadczenie wykonywane przez Serwis na rzecz Użytkownika w ramach jego uczestnictwa. Usługi dzielone są na podstawowe, świadczone po uiszczeniu jednorazowej opłaty rejestracyjnej, oraz płatne, dodatkowe, które aktywowane są na wyrażne życzenie Użytkownika po dokonaniu dodatkowej płatności.
Materiały, Treści - wszelkie treści multimedialne oraz informacje, w szczególności fotografie, filmy video, nagrania audio oraz transmisje, wpisy, komentarze, wiadomości i wypowiedzi, zamieszczane lub transmitowane przez Użytkownika samodzielnie oraz dobrowolnie poprzez swoje Konto i Profil, włączjąc w to transmisje poprzez Kamery
Dane – dane osobowe, informacje, takie jak adres email, dane personalne podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji i podczas dalszego korzystania z Serwisu, data i czas wykonywania akcji, a także dane gromadzone automatycznie przez oprogramowanie serwisu (adres IP, specyfikacja urządzeń uzyskujących dostęp do Serwisu)
Kredyty - wirtualna waluta Serwisu. Każdy Użytkownik moze wykupić, wypłacił lub przekazał Kredyty innemu Użytkownikowi. Szczegółowe informacje dotyczące Kredytów spisano w punkcie 8. Regulaminu

2. Informacje podstawowe

1. Właścicielem Serwisu jest Administrator (kontakt@SwingHub.pl)
2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, elementy grafiki, loga, znaki handlowe, znaki usług, oprogramowanie oraz baza danych podjegają ochronie prawnej
3. Korzystając z Serwisu oświadczasz iż przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i zgodziłeś(aś) się na warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie w jego obecnej formie
4. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły osiemnaście (18) lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej osiemnastego roku życia nei są upoważnione i uprawnione do Rejestracji, użytkowania lub wywoływania strony Serwisu i fakt ten traktowany jest jako naruszenie Regulaminu.
5. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie darmowa
6. Wszelkie dodatkowe płatności dokonywane na rzecz Serwisu są dobrowolne i mają na celu poszerzenie podstawowego zakresu Usług
7. Administratorem Danych (decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Dane), podanych przez Użytkownika podczas rejestracji jest tylko i wyłącznie Właściciel Serwisu
8. Na mocy umowy zawartej między stronami, Administratorem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie Serwisu, jest Administrator posługujący sie mailem kontakt@SwingHub.pl. W ramach zawartej umowy Administrator uzyskuje dostęp do podanych przez Użytkownika Danych.
9. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Konto i zaprzestać publikowania, wyświetlania i transmitowania jego Danych i Materiałów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania Konta znajdują się w punkcie 7. niniejszego Regulaminu.
10. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

3. Uprawnienia i Obowiązki Właściciela

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
• gromadzenia i przetwarzania Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu. Właściciel zobowiązuje się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w niniejszym regulaminie, z którymi zawarta została stosowna umowa (np. Administrator) oraz podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego (np. Policja).
• dokonania cesji, w części lub całości, własności Serwisu, bądź wszelkich lub poszczególnych praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i administrowaniem Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika

4. Uprawnienia i Obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna treść Regulaminu zamieszczona zostanie pod niniejszym adresem internetowym. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę wszelkie warunki i postanowienia zawarte w nowym tekście. W gestii Użytkownika leży sprawdzanie czy w Regulaminie nie zaszły zmiany oraz zapoznanie się z nimi.
• odmowy Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika
• czasowego lub trwałego zablokowania Konta Użytkownika; trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące blokady lub usunięcia Konta znajdują się w punkcie § 7. Regulaminu.
• czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do Materiałów, Treści oraz Danych lub trwałego usunięcia tychże bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
• czasowej lub trwałej odmowy Rejestracji i/lub publikowania Materiałów i Danych, oraz dostępu do części lub całości Usług z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika.
• zażądania od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
• wglądu w Dane, Materiały i Treści zamieszczane i transmitowane przez Użytkownika na łamach Serwisu
• czasowego lub trwałego zawieszenia działania Serwisu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych, przeprowadzania konserwacji uniemożliwiających stałe lub czasowe korzystanie z Usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkownika. Administrator dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu Serwisu w takich sytuacjach była jak najkrótsza.
• usuwania i modyfikowania wszelkich Danych i Treści zamieszczanych przez Użytkownika, a także elementów jego Profilu, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub subiektywnie niestosowne do publikacji na łamach Serwisu

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

• autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość Danych i innych treści publikowanych i transmitowanych przez Użytkowników w Serwisie i między sobą
• zdarzenia oraz stosunki pomiędzy Użytkownikami, zarówno poza Serwisem jak i na jego łamach
• możliwą utratę środków finansowych Użytkownika w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Administratora, w szczególności działania siły wyższej, awarii sprzętowych lub działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie Serwisu
• włamania na Konta, kradzieże Kont oraz skutki korzystania z Konta przez osoby inne niż jego Użytkownik
• wykorzystywanie przez osoby trzecie Materiałów, Treści i Danych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, w tym powielanie, udostępnianie i publikowanie na łamach innych serwisów internetowych, bądź w pozostałych mediach bez zgody Użytkownika
• utratę zgromadzonych Danych, Kredytów, Materiałów i Treści Użytkownika, w przypadku awarii sprzętowych, sieci lub na skutek działania osób trzecich
• błędy, defekty, kasację, opóźnienia wykonywania połączeń lub operacji, utrudnienia, kradzieże, nieautoryzowany dostęp lub zmiany wynikłe w trakcie tymczasowej niedostępności Serwisu z powodu konserwacji lub innych powodów technicznych.
• wadliwe działanie, uszkodzenia lub inne problemy dotyczące lini tefelonicznych, usług, systemów komputerowych, serwerów lub providerów, sprzętu komputerowego lub przenośnego oraz nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych przy dokonywaniu płatności
• wszelkie transakcje finansowe i niefinansowe dokonywane pomiędzy Użytkownikami poza lub na łamach Serwisu
• dobrowolne przekazanie Kredytów innemu Użytkownikowi
• zawartość merytoryczną Materiałów i Treści zamieszczanych i Transmitowanych przez Użytkownika.
• jakiekolwiek Materiały Użytkownika lub Materiały, oprogramowanie lub aplikacje z innych serwisów, które mogą zostać opublikowane w Serwisie lub udostępnione przez Użytkowników Serwisu.
3. Pomimo tego iż Materiały i Treści pornograficzne i przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności. Materiały i Treści naruszające polskie i międzynarodowe prawo będą bezwzględnie usuwane a fakt ich publikowania, przesyłania lub transmitowania zgłoszony organom ścigania.
4. Administrator zapewnia iż dołoży wszelkich starań, aby Dane Użytkownika były strzeżone właściwie, tj. w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innymi rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Odwołania do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez znak towarowy, nazwę, manufakturę, dostawcę lub inne, nie świadczy o sponsoringu, popraciu lub rekomendacji oraz jakimkolwiek powiązaniu z Serwisem.
6. Administrator nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu.
Administrator nie twierdzi i nie gwarantuje że materiały i treści na stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

4. Uprawnienia i Obowiązki Użytkownika

1. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza że:
• przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu wraz ze wszelkimi materiałami i treściami dostępnymi poprzez domenę SwingHub.pl oraz SwingHub.tv oznacza akceptację aktualnej treści Regulaminu.
• przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował Politykę Prywatności Serwisu
• wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela
• wszystkie podane Dane zostały przekazane dobrowolnie, samodzielnie, są autentyczne i zgodne z prawdą oraz z obowiązującym polskim i międzynarodowym prawem
• używa Serwisu wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
• ponosi pełną odpowiedzialność za każdy rodzaj aktywności jaki ma miejsce na Koncie i zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających dostępowi do Konta innym osobom, w tym niepodawania hasła dostępu do Konta. Każde naruszenie bezpieczeństwa lub nieautoryzowane użycie Konta musi zostać natychmiast zgłoszone Administratorowi.
• ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Administratora lub Serwis wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika
• pobierając lub w jakikolwiek inny sposób zdobywając Materiały, Dane, oprogramowanie z lub poprzez Serwis, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia urządzeń przenośnych lub systemów komputerowych, utraty danych lub inne szkody wynikające z ich użycia.
• posiada wszelkie wymagane majątkowe prawa autorskie do Materiałów, Treści oraz prezentowanych wizerunków
• wszystkie publikowane, przesyłane i transmitowane Materiały i Treści:
-zostały przekazane dobrowolnie i samodzielnie
-nie naruszają obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
-nie naruszają postanowień ninejszego Regulaminu
-nie naruszają praw ani dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich, znaków handlowych, lub innych praw publicznych, majątkowych, osobistych, własnościowych.
-są zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, obelżywych, podżegających, nękających, obscenicznych, nienawistnych, stwarzających zagrożenie, dyskryminujących oraz takich, które Administrator subiektywnie uzna za niestosowne, niewłaściwe lub sprzeczne z normami moralnymi
-stanowią prywatne opinie i poglądy za których treść i formę ponosi wyłączną odpowiedzialność
-przedstawiają wizerunek własny lub osób trzecich, które wyraziły na to zgodę. Użytkownik oświadcza tymsamym iż jest świadomy odpowiedzialności jaką niesie publikowanie i transmitowanie Danych i wizerunku osób trzecich bez ich zgody
• udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo
• ponosi wszelką odpowiedzialność za Materiały i Treści, oraz ich zawartość merytoryczną, które są przez niego zamieszczane, publikowane, przesyłane, transmitowane w Serwisie lub poprzez niego. Użytkownik nie może udostępniać lub przekazywać Materiałów, które nie są jego własnością lub do których nie ma praw na udostępnianie.
• przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator może, lecz nie jest zobowiązany, zapoznawać się z Materiałami i Treściami Użytkownika i może je usunąć lub zmodyfikować (bez uprzedniego powiadomienia) z jakiegokolwiek lub bez powodu
• nie będzie prowadził działań szkodliwych wobec Właściciela, Serwisu, Administratora oraz innych
Użytkowników, wliczając przede wszystkim:
• używanie, przesyłanie botów, spiderów, wirusów i innych programów o szkodliwym charakterze
• prowadzenie działań reklamowych (spam)
• publikowanie treści obraźliwych, znieważających, zawierających groźby, bezpodstawne oskarżenia, wymuszenia i prowokacje
• nie będzie korzystał z Serwisu w celu:
-zbierania lub kolekcjonowania adresów email, danych kontaktowych, Danych Użytkownika, lub jakichkolwiek innych danych osobowych
-zakładania więcej niż jednego Konta Użytkownika, zakładania Konta w imieniu innej osoby lub grupy osób
-podawania się za inną osobę
-kopiowania, powielania, reprodukowania, dystrybuowania, nadawania, wyświetlania, sprzedawania, licencjonowania lub w jakikolwiek inny sposób eksploatowania w całości lub w części Materiałów i Treści publikowanych przez innych Użytkowników
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów komercyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób danych i informacji o osobach trzecich
-domagania się danych i informacji od innych Użytkowników
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu zakłócania, ograniczania lub uniemożliwiania funkcjonowania Serwisu, oprogramowania lub sprzętu
-zastraszania i nękania innych osób
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów i informacji, które zawierałyby, namawiały lub dostarczały instrukcji dotyczących działań kryminalnych lub jakichkolwiek innych naruszających polskie i międzynarodowe prawo
-używania lub prób użycia Kont innych Użytkowników oraz Usług
-przesyłania, publikowana, transmitowania, udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów, które w ocenie Administratora są niewłaściwe lub w jakikolwiek sposób ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Serwisu, lub które mogą powodować szkody innym osobom lub Serwisowi
-organizacji gier losowych, loterii, konkursów z lub bez nagród Administrator zezwala operatorom publicznych wyszukiwarek na używanie spiderów w celu kopiowania materiałów z Serwisu wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania tychże wyjątków w całości lub w pojedynczych przypadkach.
• Wyraża zgodę na:
-gromadzenie i przetwarzanie Danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i w ciągu dalszego używania Serwisu
-gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie Materiałów i Treści nieodpłatnie i bezterminowo

5. Prawa Własnościowe Materiałów, Treści i Danych

1. Użytkownik jest właścicielem wszystkich Materiałów, Treści i Danych opublikowanych, udostępnionych, transmitowanych przez niego na łamach Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
2. Pomimo tego iż Materiały i Treści pornograficzne i przeznaczone dla osób powyżej osiemnastego roku życia są akceptowane, Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ich stosowności.
3. Publikując Materiały, Użytkownik:
• oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody określone przepisami prawa do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu i nie powoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich
• wyraża zgodę na automatyczne oznaczanie Materiałów w celach informacyjnych
• przyjmuje do wiadomości, że kopia Materiałów może być archiwizowana w celach bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
4. Właściciel oraz Administrator w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Treści i Danych.
5. Administrator może zażądać od Użytkownika potwierdzenia wiarygodności opublikowanych Materiałów i Danych. Sposób potwierdzenia ustalany jest indywidualnie i nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. W czasie weryfikacji wiarygodności Konto Użytkownika może zostać czasowo zablokowane wraz z dostępem do części Usług świadczonych przez Serwis.
6. Serwis daje możliwość zdefiniowania ustawień prywatności dla każdego zamieszczanego Materiału. Użytkownik publikując Materiały z ustawioną opcją widoczności “Dla Wszystkich” zezwala Administratorowi na użycie miniatury opublikowanego Materiału w celach promocyjnych a także ma świadomość, że Materiał taki może być widoczny dla osób trzecich.

6. Inne serwisy i materiały

Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również teksty, fotografie, grafiki, muzykę, dźwięki, wideo, informacje i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i transmitowane przez Użytkowników. Tego typu odnośniki i treści nie są monitorowane, badane i sprawdzane; Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności.Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku Regulamin Serwisu nie obowiązuje. W gestii użytkownika leży zapoznanie się z regulaminem każdego odwiedzanego serwisu. Każdy Materiał a także odnośnik do innego serwisu, który narusza jakiekolwiek prawa lub może powodować szkodliwe działania, należy zgłosić Administratorowi.

7. Blokada / Usunięcie Konta

1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek lub bez powodu, lecz w szczególności w wypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Użytkownika. Informacja o nałożeniu blokady na Konto wyświetlana jest Użytkownikowi po zalogowaniu w Serwisie. Okres blokady ustalany jest indywidualnie przez Administratora. Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania. W okresie nałożonej blokady Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia przez Serwis części Usług, zarówno podstawowych jak i płatnych.
2. Administrator może również trwale usunąć Konto Użytkownika. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych. Konsekwencją trwałego usunięcia Konta może być, lecz nie musi, odmowa kolejnej Rejestracji i/lub publikacji Materiałów i Danych oraz dostępu do części lub całości Usług przez Użytkownika.
3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto i Profil w każdym momencie. Skutkuje to zaprzestaniem świadczenia Usług przez Serwis, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, płatnych.
4. Nie istnieje możliwość transferu dostępu do opłaconych Usług dodatkowych na inne Konto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po usunięciu Konta (samodzielnie lub przez Administratora) nie jest możliwe ubieganie się o zwrot płatności za płatne Usługi świadczone przez Serwis w czasie przed usunięciem Konta.
5. W wypadku śmierci Użytkownika, jego Konto zazwyczaj pozostanie aktywne przez określony okres czasu.
6. Użytkownik wyraża zgodę na czasowe przetrzymywanie i przetwarzanie przez Właściciela części Materiałów, Treści i Danych usuniętego Konta w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator i Właściciel zobowiązują się do nie udostępniania Danych, Materiałów i Treści żadnych innym podmiotom ani osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

8. Kredyty

1. Kredyty to wirtualna waluta Serwisu. Każdy Użytkownik może wykupić, wypłacić lub przekazać Kredyty innemu Użytkownikowi.
2. Kredyty przekazane innemu Użytkownikowi, Użytkownik przekazuje dobrowolnie, świadomie i na własną odpowiedzialność.
3. Kredyty można wypłacić w każdym momencie w postaci PLN (złote polskie), przy uwzględnieniu przelicznika 1 kredyt = 10 groszy. Minimalna kwota wypłaty wynosi 1000 kredytów. Przelew z tytułu wypłaty środków wykonywany jest tylko i wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się w polskim oddziale banku i prowadzony w PLN (złote polskie). Na podstawie zlecenia wypłaty Użytkownikowi wystawiany jest rachunek. Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii Użytkownika. Transakcje zakupu oraz zlecenia wypłaty, których charakter w ocenie Administratora budzi podejrzenie oszustwa, wyłudzenia, błędu systemów teleinformatycznych itp. mogą zostać zablokowane, co skutkuje wstrzymaniem płatności oraz blokadą Konta Użytkownika. Transfer kredytów między Użytkownikami budzący w/w podejrzenia również może zostać zablokowany lub cofnięty.
4. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ubiegać się o zwrot płatności za Kredyty lub zlecenie wypłaty Kredytów do czasu wygaśnięcia blokady. Użytkownik, którego konto zostało usunięte (samodzielnie lub przez Administrację), przyjmuje do wiadomości, że Kredyty znajdujące się na Koncie przepadają bezpowrotnie i nie jest możliwy zwrot płatności za Kredyty oraz zlecenie ich wypłaty.
5. Administrator nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym Kredytów.

9. Kamery / Na Żywo

1. Użytkownik korzystający z Kamer zobowiązuje się do transmitowania treści zgodnych z wszelkimi zasadami dotyczącymi Materiałów i Treści wymienionymi w ninejszym Regulaminie, a także przedstawiających tylko i wyłącznie wizerunek własny lub wizerunek własny wraz z wizerunkiem osób trzecich jedynie w przypadku gdy wyraziły na to zgodę.
2. Użytkownik korzystający z Kamer zobowiązuje się do publikowania Treści tekstowych w dziale Na Żywo zgodnych z wszelkimi zasadami dotyczącymi Materiałów i Treści wymienionymi w ninejszym Regulaminie.
3. Niedozwolone jest transmitowanie treści:
• będących zarejestrowanymi, przygotowanymi wcześniej nagraniami wideo, materiałami, zdjęciami, obrazami
• pobranych lub transmitowanych z innych serwisów internetowych
• zawierających adresy innych stron internetowych
4. Zabronione jest:
• podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, tj. spamu
• korzystanie z programów umożliwiających emitowanie gotowych filmów, zdjęć, bądź mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu
• nagrywanie i retransmitowanie transmisji innych Użytkowników oraz ich powielanie i rozpowszechnianie
• wykonywanie więcej niż jednej transmisji w danym momencie
• transmisja programów telewizyjnych, programów PPV itp.
• organizowanie gier losowych, loterii, konkursów
5. Użytkownik oświadcza, iż transmituje treści dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom a także posiada do nich wszelkie, wymagane prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie.
6. Transmisja prywatna transmisja to rodzaj transmisji w której uczestniczą 2 osoby - osoba transmitująca oraz oglądająca. Możliwe jest wykonanie transmisji zależne od przekazania kredytów przez oglądajacego. Osoba transmitująca deklaruje rodzaj i zawartość merytoryczną transmisji a także czas jej trwania i zobowiązuje się do wykonania jej zgodnie z tymi ustaleniami. Oglądający zobowiązuje się do przekazania ustalonej liczby Kredytów. Przekazanie kredytów odbywa się automatycznie poprzez system Serwisu. Przekazanie Kredytów w inny sposób nie jest traktowane jako dopełnienie warunków takiej transmisji i Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za taki transfer.
7. Użytkownik ma prawo do przyjmowania zaproszeń do prywatnych transmisji bądź zablokowania możliwości oglądania jego transmisji przez określonych Użytkowników.
8. Użytkownik emitujący transmisję prywatną, której wykonanie zależne było od przekazania Kredytów, zobowiązuje się do wykonania transmisji zgodnie z wcześniejszymi, zadeklarowanymi ustaleniami w pełnym, zadeklarowanym przedziale czasowym. Niedotrzymanie jakiegokolwiek ustalenia powinno zostać zgłoszone Administracji i może skutkować anulowaniem takiej transmisji i cofnięciem transferu Kredytów. Podczas rozpatrywania przez Administratora zgłoszonej reklamacji przebiegu transmisji brany pod uwagę jest jej opis - w gestii uczestników transmisji prywatnej jest zadbanie aby opis był na tyle ścisły na ile to możliwe. Wszelkie nieścisłości przy rozstrzyganiu Administrator potraktuje według własnego uznania. Decyzja Administratora dotycząca przyznania Kredytów jednej ze stron uczestniczących w transmisji prywatnej jest ostateczna.
9. Administrator nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym Kredytów.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, ograniczenia lub usunięcia Konta Użytkownika na podstawie naruszenia jakichkolwiek zasad korzystania z Kamer lub podejrzenia, że takie naruszenie wystąpiło.
11. Postanowienia dotyczące Kamer obowiązują zarówno w przypadku transmisji publicznej jak również prywatnej pomiędzy Użytkownikami.